Råd og vejledning

Grøn byfornyelse

Gennem 30 år har BvB oparbejdet en omfangsrig byggeteknisk viden og indsigt i byfornyelsesprojekter. Denne viden har vi omsat til en række konkrete opmærksomhedspunkter og råd, som I kan bruge til at rådgive ansøger under ansøgningsprocessen og optimere projektet mest muligt.

Byggeteknisk rådgivning

Erfaringsmæssigt ved vi, at de fleste ejendomsejere har brug for en byggeteknisk rådgivning, når de som bygherre skal gennemføre et byfornyelsesprojekt. Ofte er det nemlig første og eneste gang, at vedkommende skal gennemføre en byfornyelse, og derfor er sparringen fra rådgiverens side vigtig for opnå en god proces såvel som resultat.

Vi anbefaler derfor, at I som kommune opfordrer ansøger til at søge professionel byggeteknisk rådgivning, når et byfornyelsesprojekt påtænkes gennemført.

Rådgiveren kan med fordel involveres i byfornyelsesprojektet allerede fra ansøgningsfasen, hvorfra vedkommende kan bistå med sine kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et godt projekt, en grundig førregistrering og en fyldestgørende ansøgning til jer som kommune.

En grundig førregistrering

Det er vigtigt, at ejer får udarbejdet en grundig førregistrering af ejendommen i forbindelse med ansøgningen om byfornyelsestilskud.

Dels er det et krav, at der udarbejdes en førregistrering af alle byfornyede ejendomme, der er omfattet af BvB, og dels skal det efter bekendtgørelsen være en sagkyndig, der gør det. Læs bekendtgørelsen her.

Som kommune bør I derfor stille krav om, at ansøger får en byggesagkyndig til at udforme en førregistrering, hvor alle ejendommens bygningsdele bliver vurderet og nødvendige forbedringer medtaget.

Kvaliteten af førregistreringen har stor betydning for forløbet af resten af byfornyelsesprojektet. Jo bedre registreringen beskriver og dokumenterer de faktiske forhold før byfornyelsen, jo mindre er sandsynligheden for, at der gøres negative fund undervejs, der kræver projektjusteringer og ændringer og forsinkelser i udførelsen af byggeriet.

Fokus på totaløkonomi

Som forsikringsselskab er der vores erfaring, at billigt købt kan blive en dyr fornøjelse i det lange løb.

Mange af de problemer og byggeskader, vi ser i dag, kunne have været undgået eller stærkt reduceret, hvis der allerede i udarbejdelsen af projektet var valgt mere robuste materialer og løsninger.

Omvendt ser vi også, at der somme tider bliver gået på kompromis med et kvalitetsprojekt under selve udførelsen, blot for at spare nu og her.

Det er derfor vores klare anbefaling, at den samlede bygge-og driftsøkonomi tages i betragtning, når et byfornyelsesprojekt tilrettelægges, vurderes og gennemføres.

Som kommune kan I med fordel stille krav om, at bygherre har prioriteret det totaløkonomiske perspektiv frem for her-og-nu-løsninger i det projekt, der søges om tilskud til.

Bekendtgørelsen om førregistrering

Her kan du få information om, hvordan en registrering af ejendommens tilstand før byfornyelsen skal udformes. 

Førregistrering

Postkort med gode råd til ansøger

Her kan du downloade små huskekort med gode råd til, hvordan ejer kommer godt igang med byfornyelsesprojektet. Giv eksempelvis ejer kortene, når vedkommende henvender sig til jer og spørger til byfornyelsestilskud.

Kort med gode råd